PRICES OF PORT BALCHIK SERVICES

 

Таблица 1
ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ НА КОРАБИТЕ
PRICES OF SHIPS SERVICES
Вид услуга Мярка Цена в евро
Port service Мeasure Price/euro
1   Швартовка/отшвартовка Mooring / unmooring GT till 3 000 80.00
2   Швартовка/отшвартовка Mooring / unmooring GT 3 001 - 6 000 110.00
3   Швартовка/отшвартовка Mooring / unmooring GT 6 001 - 8 000 130.00
4   Швартовка/отшвартовка Mooring / unmooring GT 8 001 - 10 000 160.00
5   Швартовка/отшвартовка Mooring / unmooring GT over 10 001 160.00
7 Прибиране и изхвърляне на смет - твърди битови отпадъци: Garbage бр. за брой торба
for each bag
Услугата се извършва от ДП"ПИ"
8 Зареждане на кораба с вода Water м3 за куб.метър
for cub. meter
4.50
9 Снабдяване на кораба с ел.енергия Electricity квч. за киловатчас
for  kWh
 
13 Отваряне и затваряне на капаци на кораб Hatch covers open/close бр. за брой капак, независимо от габарити и тегло, за всяко отваряне и затваряне
For each cover
35.00
16 За заемане на кей в непроизводствен престой с разрешение на "Порт Балчик"АД ч. на започнат час 15.00
17 Други услуги  по договаряне/can be negotiate

 

 

Таблица 2
Цени за товаро-разтоварване и стифадоринг / Stevedoring prices
ГЕНЕРАЛНИ (БРОЙНИ) ТОВАРИ / GENERAL CARGOES
Вид на товара Единично тегло  Цена в EURO / тон
Euro per mt
Вариант на обработка /
working technology
Type of cargo Unit weight директен / direct индиректен / indirect
1 Товари в палети Cargo in pallets to 800 кg 4,00 /each 5,00/each
over 800 кg 3,80/each 4,90/each
2 Товари в каси, кашони, картони Cargo in cases, cardboard boxes до 20 кg 9.00 11.00
20 - 200 кg 7.00 8.50
201 – 1 500 кg 5.50 7.00
1 500 - 5 000 кg 4.50 6.00
5 000 - 10 000 кg 4.00 5.20
3 Товари в торби, биг-бегси, слингове Cargo in bags, Big-bags, sling to 26 кg 8.00 12.00
26 - 51кg 7.00 10.00
51 – 500 кg 4.50 5.50
500 – 1 500 кg 4.00 5.00
over 1 500 кg 3.80 4.80
4 Шперплат, фазер, ПДЧ и бичен дървен материал (дъски) в пакети Wooden plates, hardboard - packets ---- 5.40 7.70
5 Трупи в пакети Timber in packets независимо от един.тегло в куб.м. 5.50/ cub.m. 7.50 /cub.m.
6 Плоско стъкло в каси Flat glass - cases ---- 11.00 15.00
7 Хартия на бали Paper in bales ---- 8.00 10.00
8 Метали на кангали /катанка/, рула, макари Wire, iron rod- coils to 500 7.00 9.00
over 500 6.00 8.00
9 Метали на връзки Iron bars -bundles to 80 kg 8.00 10.00
80 -250 kg 6.00 9.00
250 – 1 000 kg 5.50 8.00
1 000 -2 000 kg 5.00 6.00
2 000 – 5 000 kg 4.50 5.50
5 000 – 10 000 kg 4.00 4.50
10 Хартия и картон на рула Paper to 1 000kg. 7.00 9.00
over 1 000 кg. 5.50 7.50
11 Товари във варели, бидони Cargoes in cans to 150 kg 7.00 9.00
over 150 kg 6.00 8.00