УСЛОВИЯ И ЦЕНИ

ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БАЛЧИК ЗА 2023 г.

РАЗДЕЛ 1 - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЕД

1. "Порт Балчик" АД - гр.Балчик осъществява пристанищни дейности и предоставя претоварни услуги в пристанищен терминал Балчик, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна в качеството си на пристанищен оператор  и притежава удостоверение за експлоатационна годност No 11048 / 02.11.2021г., издадено от Министерство на транспорта и съобщенията.

2. Цените на пристанищните услуги са обявени в лева (BGN) и Евро (EURO) и не включват ДДС. При фактурирането "Порт Балчик" АД начислява ДДС съгласно условията на действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение.

3. Цените за основните претоварни услуги се начисляват както следва:

3.1. За износните товари - към дата на окончателното натоварване на кораба;

3.2. За вносните товари - към датата на окончателното разтоварване на кораба;

3.3. За претоварване на товари на кей - към датата на извършване на услугата;

4. База за начисляване цените за всички основни претоварни услуги са документите, регламентирани с действащата Инструкция за организацията на работа, реда за приемане, изготвяне, обработка и съхранение на документите, свързани с претоварната дейност в Пристанищен терминал Балчик - "Порт Балчик" АД.

5. За всички промени на условията и цените в действащата тарифа, "Порт Балчик" АД уведомява своите клиенти един месец преди въвеждането им в действие.

 

РАЗДЕЛ 2 - ВИДОВЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ

 

1. Услугите на "Порт Балчик" АД се подразделят на основни претоварни услуги, складови услуги, допълнителни услуги, докуване на катери и яхти и завързване и отвързване на кораби.

1.1. Цените за основните претоварни услуги се начисляват по Таблица 1.

1.2. Цените за съхранение на товарите се начисляват по Таблица 2.

1.3. Цените за допълнителните услуги се начисляват по Таблици 3.

1.4. Цените за завързване и отвързване на кораби се начисляват по Таблица 4

2. Цените за основните претоварни услуги се начисляват:

2.1. На започнат тон на база брутното тегло в метрични тонове на обявените коносаментни и камионни партиди; В брутното тегло на товара се включва теглото на опаковката, теглото на палетите и теглото на използваните средства за укрепване и предпазване на товарите от атмосферни влияния.

2.2. На брой.

3. При превоз на товари от кей на пристанище Балчик до складова база или обратно се начислява съответната цена за превоз.

 

РАЗДЕЛ 3 - НЕОБИЧАЙНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА И СЪСТОЯНИЕ НА ТОВАРА.

 

1. Необичайни условия на работа, състояние или вид на товара са отклоненията от нормалните условия за обработка на плаващите и сухопътните превозни средства, които произтичат от техните конструкции и тип или са породени от вида и/или състоянието на товара.

2. При наличие на необичайни условия на работа или вид на товара, цените на претоварните операции за количеството товар обработен при необичайни условия или в необичаен вид се завишават с определен процент, съгласно този раздел.

3. С 50% се завишават цените на услугите предоставяни от пристанището при наличието на следните необичайни условия за работа или вид на товара:

3.1. При обработка на товари (колети, връзки и единични бройки) с дължина по-голяма от 12,01м.;

 

3.2. При обработка на изделия от стъкло (с изключение на плоско стъкло в каси), порцелан, фаянс, керамика, стъклени бутилки и други подобни, или товари в стъклена опаковка стъкло;

3.3. При обработка на хладилни товари (замразени, охладени, охлаждани-мазнини, месо, птици, риба и рибни продукти, консерви, колбаси, млечни продукти, напитки, плодове и зеленчуци, яйца и други подобни);

3.4. При обработка на торби с единично тегло над 50,01кг., с изключение на фураж в торби;

3.5. При работа при температура на въздуха под минус 10°С измерена на работното място и при подписан акт с клиента;

3.6. При работа в товарни помещения на кораби с люкови отвори под 18 кв.м.;

3.7. При преместване, забиване, подреждане, или извличане на товар на разстояние по-голямо от 3 линейни метра встрани от просвета на хамбара;

3.8. При обработка на товари по ръчен способ на височина над 2 линейни метра, или в товарни помещения с височина по-малка от 1.80 м.;

3.9. При липса на сепарация на отделните партиди посочени в товарните документи, което налага те да се сортират от пристанищните работници;

3.10. При претоварване на слепени пакетирани товари;

3.11. При претоварване на генерални товари, неотделени от борда на кораба, когато не са оставени места за сапани или сапанирани предварително за нормално избиване;

3.12. При обработка на товари с повредена опаковка (скъсани торби, счупени каси, разкъсани връзки, развързани бали и други подобни), пробита или покрита с разяждащи, или други опасни за човешкото здраве вещества (киселини, основи, химикали и др. подобни) опаковка;

3.13. При обработка на товари с намаслена повърхност и опасност при обработката;

3.14. При обработка на товари в торби и каси с обемно тегло над 2 куб.м./тон, или бали и други товари с обемно тегло над 3 куб.м./ тон;

3.15. За товари в торби с обемно тегло от 2,0 до 2,4 м3/тон

3.16. За дървен материал, дървесни продукти и генерални товари с обемно тегло от 3,0 до 10 м3/тон

3.17. В дните (денонощията), обявени от Министерски Съвет за официални и национални празници.

3.18. За метали, дървен материал и други товари с дължина от 8 до 15 м

4. С 80% се завишават цените на услугите предоставяни от пристанището при наличието на следните необичайни условия за работа или вид на товара:

4.1. Тримиране, разстилане на насипни товари

4.2. За метали, дървен материал и други товари с дължина над 15 м;

4.3. За товари в торби с обемно тегло по-голямо от 2,4 м3/тон;

4.4. За дървен материал, дървесни продукти и генерални товари с обемно тегло по-голямо от 10 м3/тон;

5. С 300% се завишават цените на услугите предоставяни от пристанището в случай, че декларираното от клиента тегло на товара е умишлено занижено.

6. Количеството на товара, обработен при необичайни условия, се установява с акт в момента на установяване на наличието им, съставен от представител на "Порт             Балчик" АД, клиента и/или превозвача, или техни упълномощени представители.

 

 РАЗДЕЛ 4 - ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

 

1. При отпаднали от износ пратки и реекспедирани обратно за вътрешността на страната, цените за основни претоварни се дължат в пълния им размер.

2. Когато в един и същ документ са посочени няколко вида товари с различни цени (но не са упоменати отделно по брой или единично тегло), за общата пратка се прилага най-високата цена за основни претоварни операции.

3. Материали за товарене и укрепване.

3.1. Материалите, необходими за осъществяване на товарно-разтоварните операции и допълнителните услуги, необходимия сепарационен и постелъчен материал при товарене на корабите, камионите, не са включени в цените на пристанищните услуги.

3.2. Материалите се осигуряват от Пристанището и се начисляват допълнително на клиента, по фактурната им стойност плюс 20 % режийни разходи за тяхното закупуване, приемане, разтоварване, допълнителна обработка и др.

3.3. В случай че Пристанището не може да осигури необходимите материали, същите се осигуряват от клиента за негова сметка.

4. Клиентите обявяват в документите, които връчват на пристанището:

4.1. Обемните товари (над 2 м3/тон);

4.2. Дългомерните товари (над 8 м);

4.3. За опасните товари: класа на опасност (по 1МО), спецификация, физико-химични свойства, указания за необходимите предпазни средства при обработката им.

5. Корекции на вече издадени нареждания (поръчки, заявки) се приемат, само ако е възможно да бъде спряно изпълнението на поръчаната услуга и срещу заплащане.

6. Направените от Пристанището разходи за противопожарна охрана, екологична защита и др. подобни по време на товарно-разтоварните операции/услуги се начисляват отделно за сметка на клиента.

7. В случаите, когато товарите не бъдат експедирани от складовете в договорените срокове, включително при залежали товарни партиди над три месеца, Пристанището има право да премести товара от прикейовите си складове в Пристанище Балчик в складовата си база без съгласието на клиента. Всички разходи по преместването са за сметла на клиента.

 

РАЗДЕЛ 5 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

1. Услугите предоставяни от "Порт Балчик" АД се заплащат:

1.1. От корабопритежателите /техните агенти/ по смисъла на КТМ и от чуждестранни клиенти, в EURO.

1.2. От български търговски дружества /товародателите и други клиенти/ по смисъла на ТЗ, в лева, в euro или в левовата равностойност на еврото (EURO) по курс на БНБ, обявен в деня на извършване на услугата.

2. Разплащанията между "Порт Балчик" АД и неговите клиенти се извършват съобразно съответните законови и подзаконови нормативни актове, като сроковете и начините на плащане се уреждат в т.3., т.4 и т.5 от настоящия разделна тарифата

3. В случай, че между "Порт Балчик" АД и неговите клиенти няма подписани договорни споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените пристанищни услуги, те са длъжни да уредят плащанията по условията на настоящата тарифа и по изпратените им фактурирани пристанищни улуги в 7 дневен срок от датата на издаване на фактурата.

4. При забава в плащането "Порт Балчик" АД начислява на длъжника лихва върху дължимата сума както следва:

4.1. Върху задълженията във валута - тримесечния либор за сътветния вид валута плюс 10 пункта.

4.2. Върху задълженията в български лева - основен лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта.

5. При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа "Порт Балчик" АД има право:

5.1. Да спре приемане на нови количествка товар;

5.2. Да спре обработката на кораб;

5.3. Да спре експедиция на товар;

5.4. Да не приема писмени нареждания за извършване на пристанищни услуги;

5.5. Да отнеме преференциални условия по договори за пристанищни услуги.

6. За установените по предходните точки нередности, "Порт Балчик" АД изпраща писмено уведомление до неизправния клиент с посочени причини и предприети мерки.

7. Разплащанията между пристанището и неговите клиенти се извършват съгласно действащото законодателство, под формата на директен паричен превод по банковата сметка на пристанището.

8. Пристанището изисква от своите клиенти авансово предплащане (депозит) в размер на 100% от стойността на претоварната и спедиторска ус¬луга, в зависимост от варианта на работа и предварителното споразумение между страните.

9. Авансовите предплащания (депозитите) се превеждат по банковата сметка на Пристанището най-късно 24 часа преди фактическото започване на дадена услуга.

10. Клиентите доплащат разликата до действително дължимите суми след окончателното завършване на обработката на товарните партиди, освен ако предварително няма друга договореност.

11. За извършените услуги Пристанището съставя, издава и представя на клиентите фактури съгласно изискванията на тези "Условия и цени на услугите на Пристанище Балчик - "Порт Балчик" АД:

11.1. На втория работен ден след извършване на услугата.

11.2. За съхранение (на тон/започнат месец и на започнат месец) - към всяко 5то число на текущия месец.

12. За съхранение, когато товарите не се изтеглят в продължение на два месеца от приемането им в пристанищен склад (отчитано на тон/деноно¬щие) - в края на всеки календарен месец, но не по-късно от експедирането на товарите.

13. Когато при извършена проверка и Пристанището установи, че теглата, декларирани от клиентите, са занижени, основните претоварни услуги се начисляват в троен размер.

 

РАЗДЕЛ 6 - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Когато между Пристанищният терминал и клиента не е договорено друго, се прилагат настоящите "Условия и цени на услугите на Пристанищен терминал Балчик - "Порт Балчик"АД. Всички услуги, за които не са предвидени цени по настоящата тарифа се договарят между пристанището и клиента.

2. Обработката на товари и извършването на услуги, неупоменати в настоящите "Условия и цени на услугите на Пристанищен терминал Балчик - "Порт Балчик АД" се извършва по договаряне.

3. Тези "Условия и цени на услугите на Пристанищен терминал Балчик - "Порт Балчик АД" са издадени на основание чл.1, ал.2 от ПМС №8/29.01.1991 г. със Заповед № 1/14.01.2022 г. на Изпълнителния директор.

 

Таблица №1

ОСНОВНИ ПРЕТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ

 

Вид на товара Начин на обработка
Директно Индиректно
  € / тон € / тон
Насипни товари    
1. Пшеница, царевица, ечемик, рапично семе  3,40  
2. Слънчоглед  4,00  
3. Кюспета, шротове, „Уника Р”  4,20  
4. Трици  3,90
    5. Минерални торове - класифицирани като не опасни           3,40  
    6. Амониев нитрат - класифициран като опасен           3,40  
Наливни товари    
7. Вино, винен дестилат  3,20  
8. Олио  3,20  
Генерални товари    
9. Товари в торби, биг-бегси, слингове до 26 кг. 10,00 14,00
10. Товари в торби, биг-бегси, слингове от 26 кг. до 51 кг. 9,00 12,00
11. Товари в торби, биг-бегси, слингове от 51 кг. до 500 кг. 5,10 6,20
12. Товари в торби, биг-бегси, слингове от 500 кг. до 1500 кг. 4,80 5,90
13. Товари в торби, биг-бегси, слингове над 1500 кг. 4,70 5,80
    14. Амониев нитрат в биг-бегси от 51 кг. до 500 кг. 5,10 6,20
    15. Амониев нитрат в биг-бегси от 500 кг. до 1500 кг. 4,80 5,90
16. Товари в картони, кашони, каси до 20 кг. 9,00 11,00
17. Товари в картони, кашони, каси от 20 кг. до 200 кг. 7,00 8,50
18 Товари в картони, кашони, каси от 200 кг. до 1500 кг. 5,50 7,00
19. Товари в картони, кашони, каси от 1500 кг. до 5000 кг. 4,50 6,00
20. Товари в картони, кашони, каси от 5000 кг. до 10000 кг. 4,00 5,20
21. Товари в бали, връзки, денкове 12,00 16,00
22. Товари на рула, макари, барабани до 500 кг. 7,00 9,00
23. Товари на рула, макари, барабани над 500 кг. 6,00 8,00
24. Товари във варели, бидони до 150 кг. 7,00 9,00
25. Товари във варели, бидони над 150 кг. 6,00 8,00
26. Автомобилни гуми 12,00 14,00
27. Дървен материал необработен 4,20 5,50
28. Дървен материал обработен на връзки, пакети 5,50 7,50
29. Дърва за огрев – обвързани на слингове, сепарационен материал 8,90 11,00
30. Шпертплат, картон, фазер, ПДЧ и други пакетирани или палетизирани дървесни продукти 5,40 7,70
31. Метали до 80 кг. 8,00 10,00
32. Метали от 80 кг. до 250 кг. 6,00 9,00
33. Метали от 250 кг. до 1000 кг. 5,50 8,00
34. Метали от 1000 кг. до 2000 кг. 5,00 6,00
35. Метали от 2000 кг. до 5000 кг. 4,50 5,50
36. Метали от 5000 кг. до 10000 кг. 4,00 4,50
37. Хартия на роли до 1000 кг. 7,00 9,00
38. Хартия на роли над 1000 кг. 5,50 7,50
39. Хартия на бали 8,00 10,00
40. Целулоза на единични бали 9,00 11,00
41. Целулоза на пакети 7,00 9,00
42. Стъклени изделия в каси, плоско стъкло, порцеланови изделия, фаянсови изделия 11,00 15,00
    43. Сено, слама на бали           9,00  
  € / брой  € / брой
44. Палети до 800 кг//брой 6,00 7,00
45. Палети над 800 кг/брой 5,00 6,20
46. Леки автомобили на собствен ход 11,00  
47. Товарни автомобили на собствен ход 15,00  

 

 Таблица 2

СЪХРАНЕНИЕ НА ТОВАРИТЕ

 

1. Пристанището предоставя на своите клиенти гратисен период за съхранение на товарите в пристанищните складове както следва:

1.1. товари внос - за срок от пет денонощия;

1.3. товари транзит - за срок от тридесет денонощия.

2. Не се ползват от горепосочените гратисни срокове на съхранение:

2.2. опасни товари по класификацията на IМО;

2.3. бързо разваляеми, охладени и замразени товари;

2.4. товари, които не преминават през кей по направление суша-море или обратно.

3. Гратисните срокове:

3.1. се изчисляват от деня на приемане на товара в пристанището/склада;

3.2. губят своята валидност, когато бъдат просрочени

4. Цените за съхранение се начисляват за целия облагаем период на съхранение, от деня, следващ гратисния период на съхранение вкл. (при посочените условия в предходната точка), до деня на предаване/експедиция на товара включително;

5. Преместените товари от склад в склад/Складова база/съставно пристанище не ползват повторно Гратисен период на съхранение.

6. За съхранение на товарите в закритите или открити складове в района на пристанището или в складовата база се заплаща цена в € /тон за всеки започнат тон на започнато денонощие, като денят на приемането не се брои, както следва:

 

Таблица 2.1.

 

 Период на съхранение  В района на пристанището  Извън района на пристанището
 Закрит склад  Открит склад  Закрит склад  Открит склад
1. От 1 денонощие до 15 денонощия  0,03  0,02  0,02  0,01
2. От 1 денонощие до 30 денонощия 0,09 0,05 0,06 0,03
3. От 1 денонощие до 60 денонощия 0,15 0,08 0,12 0,06
4. Над 60 денонощия считано от 1 ден 0,20 0,10 0,17 0,08
5. Над 90 денонощия считано от 1 ден за транзитни товари 0,23 0,13 0,20 0,11

 

7. За съхранение на празни превозни средства в закритите или открити складове в района на пристанището се заплаща цена в € /брой на започнато денонощие както следва:

 

Таблица 2.2.

 

 Период на съхранение  Закрит склад Открит склад
До 30 дни Над 30 дни  До 30 дни Над 30 дни
1. Леки автомобили
  
 1,20  2,40  0,60  1,20
2. Микробуси, лекотоварни автомобили до 3 т. джипове 1,80 3,60 0,90 1,80
3. Товарни автомобили над 3 т., автобуси, селсностопански и строителни машини 2,40 4,80 1,20 2,40

 

 

 8. По желание клиентите могат да заплащат цена за съхранение на товара на база реално заета площ в м2 на месец. Цената за използване на закрит склад е 2,35 €/м2, а за използване на открит склад е 1,35 €/м2. Замерването на заетите площи се извършва 2 пъти в месеца.

9. Варианта на отчитане на съхранението не може да се променя със задна дата.

 

Таблица №3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

1. За допълнителни услуги клиентите заплащат освен цените по Таблица 1, асъщо така за количеството товар и цена по съответната таблица - директна или индиректна обработка завишени с определен процент както следва:

 

 

Вид на услугата Таблица Вариант Увеличение на цената
1. Преместване на товар (актарма) на кораб В едно и също товарно помещение или на палубата над едно товарно помещение 1 директно 50 %
2. От едно товарно помещение в друго 100%
3. От кораб на кей и обратно или на друг кораб 200%
4. От кораб на кораб директно 120 %
5. Преместване на товар (актарма) в склад В склад механизирани операции 1 индиректно 50%
6. В склад ръчни операции 80%
7. От склад в склад (превоза се начислява допълнително) 100%
8. Сортировка на товар На борда на кораба 1 директно 50%
9. В склад 1 индиректно 50%
10.   Палетизиране / депалетизиране 1 индиректно 50%

 

2. За укрепване или разкрепване на товари клиентите заплащат на пристанището цена в € на на започнат тон или брой както следва:

2.1. За генерални товари в корабни товарни помещения - 1,50 €/тон. За укрепен се счита цялото количество товар в товарното помещение.

2.2. За генерални товари на автомобили - 1,00 €/тон. За укрепен се счита цялото количество товар в автомобила.

2.2. За укрепване / разкрепване на превозни средства в специализиран кораб с колани - 3,60 €/брой.

2.3. За твърдо укрепване / разкрепване на превозни средства в специализиран кораб - 9,00 €/брой.

2.4. За укрепване / разкрепване на превозни средства на неспециализиран кораб - 9,00 € /човекочас.

3.

3.1. За застилане, покриване, откриване с хартия, велпапе, полиетилен или поставяне или събиране на сепарационен материал в корабни товарни помещения се заплаща 9,00 € /човекочас.

3.2. За покриване или разкриване на камиони или ремаркета с брезенти се заплаща 2,30 € /брой.

4. За отваряне или затваряне на люкови закрития на корабни товарни помещения се заплаща 35 € /брой.

5. За измиване на корабни товарни помещения, сухо почистване на корабни хамбари, боядисване на корабни товарни помещения (боята се заплаща от клиента отделно) - 9 € /човекочас

6. За сухо почистване на корабни товарни помещения, в т.ч. под пайола и междуребрията се заплаща по 0,50 € /м2.

7. За поставяне на противозамръзващи средства в камиони или ремаркета се заплаща по 2,00 €/брой.

8. За всяко мерене на автомобили пълни или празни се заплаща на автомобил без ремарке по 3,20 €/брой, а за автомобил с ремарке по 4,00 €/брой.

9. За разпределение на товарите при експедиция (свързано с изискванията на клиента) сед заплаща 0,40 €/тон.

10. За непроизводителен престой на работници и механични средства се заплаща за всеки час или машиносмяна както следва:

10.1. За престои на пристанищни работници - 12,00 €/час.

10.2. За престои на кранове - 42 €/час.

11. Цени за административни услуги: за предоставяне на следните административни услуги клиентите на пристанището заплащат както следва:

11.1. Предоставяне на сведение за обработка на корабите - 1,00 €/брой.

11.2. Издаване на складова разписка - 5,00 €/брой.

11.3. Промяна на документи поради прехвърляне на собственост - 10 €/операция.

11.4. За издаване на еднократен пропуск при извършване на трудова дейност на територията на пристанището от страна на клиента - 0,40 €/брой.

11.5. За издаване на пропуск за автомобил за района на Пристанището се заплаща:

11.5.1. За еднодневен пропуска - 4 лева;

11.5.2. За едномесечен пропуск - 25 лева;

11.5.3. За едногодишен пропуск - 150 лева;

Забележка: всички издадени пропуски важат до края на календарната година в която са издадени.

11.6. За издаване на електромагнитни карти за достъп в пристанището (вкл. проведен начален инструктаж) - 10 €/брой.

11.7. За престой (до 1 денонощие) на автомобили в пристанището (за смяна на собственост и оформяне митнически документи) - 15,00 €/автомобил

12. За ползване на електроенергия клиентите заплащат количеството използвана електроенергия завишена с 30% режийни разходи.

13. За зареждане със сладка вода клиентите заплащат 4,50 €/м3.

14. За приемане и тертиране на твърди отпадъци клиентите заплащат 15 €/торба.

15. За заемане на кей в непроизводителен престой, клиентите заплащат по 15 €/час за всеки започнат час.

 

Таблица № 4

ШВАРТОВАНЕ И ОТШВАРТОВАНЕ НА КОРАБИ

 

1. За всяко Швартоване и отшвартоване на кораби клиентите заплащат цени в € на база GT на кораба както следва:

 

GT Завързване / отвързване в €
1 До 3000 130,00
2 От 3000 до 6000 160,00
3 От 6000 до 8000 170,00
4 От 8000 до 10000 190,00
5 Над 10000 За всеки 1000т. - 40

 

2. При преместване на кораб от едно кейово място на друго се прилага 50% намаление.

3. Цените по тази таблица се заплащат с 100% увеличение в дните(денонощията), обявени от Министерския съвет за официални и национални празници.